Privacybeleid

Ons privacybeleid

Bomakoffie.nl vindt privacy belangrijk. Onderstaande voorwaarden gelden per 17 juni 2019.

Bomakoffie.nl verwerkt gegevens van klanten die nodig zijn voor onze dienstverlening of voor het verbeteren daarvan. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de verkregen informatie en zal dit niet verstrekt worden aan derden vanwege commerciële doeleinden.
Dit beleid is opgesteld vanwege verkoop van producten middels de webshop en de dienstverlening die daar uit voort komt door Bomakoffie.nl.

Bij vragen over dit beleid kunt u contact opnemen met Bomakoffie.nl.

 

Dit privacybeleid geeft een beschrijving van onze gegevensverwerking, -opslag en, onder welke voorwaarden wij uw gegevens wel mogen delen.

 

Gegevensverwerking

Bijgaand kunt u lezen hoe wij de verkregen informatie verwerken, maar ook waar de gegevens worden opgeslagen en voor wie deze gegevens toegankelijk zijn. Ook gaan wij in op de manier hoe wij zorgen voor de beveiliging van uw gegevens.

 

Webwinkelsoftware en webhosting

De software waarmee wij werken is ‘WooCommerce’. Wij hosten onze website en emen e-maildiensten af van ‘Antoganist’. De gegevens die wij van u ontvangen worden hierdoor automatisch naar deze programma’s doorgestuurd.

Antoganist zal uw gegevens enkel en alleen gebruiken ter (technische) ondersteuning van Bomakoffie.nl. Deze afspraken zijn een verplichting en liggen vastgelegd. Antoganist is verplicht om uw gegevens te beveiligen en doen dit door middel van een toepassing van SSL-encryptie gezamenlijk met een strenge toegangscode beleid. Door middel van het uitvoeren van back-ups wordt het risico op het verloren laten gaan van gegevens zoveel mogelijk gereduceerd.

Er is een mogelijkheid dat Antoganist gegevens verzameld voor eigen doeleinden, zoals het gebruik van de diensten, maar er worden geen persoonsgegevens door hen verwerkt. Antoganist heeft een verplichting tot geheimhouding, op basis van de overeenkomst, en hebben zij zelf een regeling opgesteld om een lek omtrent gegevensdeling tegen te gaan.

 

Betalingen

Bomakoffie.nl maakt gebruik van ‘Mollie’ om (een deel van) de betalingen die via de webshop binnen komen af te handelen. Dit platform maakt gebruik van de gegevens die u invult tijdens het bestellings- en betalingsproces die u in voert en heeft zelf een regeling getroffen om dit zo veilig mogelijk te doen. Hierdoor zijn uw gegevens beschermt. Wel mag Mollie uw gegevens gebruiken om hun eigen dienstverlening te verbeteren en uw gegevens te delen met derden mits deze niet naar de eigenaar terug te herleiden zijn. Ook gelden deze voorwaarden wanneer het platform een andere partij inschakelt die hen helpt met het verbeteren van hun dienstverlening. Uw gegevens worden zo lang bewaard als de wettelijke termijn voorschrijft.

Beoordelingen

U kunt een review achter laten via ‘WebwinkelKeur’. Dit platform zal om uw gegevens vragen, zoals naam en e-mailadres. Deze gegevens worden enkel gebruikt om u te benaderen voor het schrijven van een review. Het platform publiceert vervolgens zelf uw naam op hun website. Wij krijgen uw beide gegevens, zodat wij bestelling en review bij elkaar kunnen voegen. Het kan voorkomen dat het platform u rechtstreeks wil benaderen voor meer uitleg omtrent uw review.

Mochten wij uw rechtstreeks vragen om uw mening achter te laten, dan delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Voor wat betreft de waarborging van de privcy heeft WebwinkelKeur hier zelf regelingen voor getroffen.

Bomakoffie.nl geeft het platform toestemming om een andere partij in te schakelen voor het verbeteren van hun dienstverlening. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als eerder genoemd.

 

Verzending

Bomakoffie.nl maakt gebruik van PostNL om de bestelling bij u af te leveren. Om een bestelling bij ons te kunnen doen hebben wij uw naam, adres en woonplaats nodig. Deze gegevens zullen wij vervolgens delen met PostNL voor een correcte bezorging van uw bestelling. Uw gegevens zullen door PostNL alleen gebruikt worden voor het verzenden en bezorgen van uw bestelling. Mocht PostNL een andere partij inschakelen voor het bezorgen van uw bestelling, dan worden uw gegevens door PostNL doorgegeven.

 

Facturatie en boekhouding
Bomakoffie.nl maakt gebruik van excel voor de administratie en om de boekhouding bij te houden. Uw naam, adres, woonplaats en gegevens met betrekking tot de bestelling worden hierin vermeld om de verkoopfacturen te administreren. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens door dit beschermd te verzenden en op te slaan.

 

Ons doel met betrekking tot de gegevensverwerking

Uw gegevens worden alleen door ons verwerkt ten behoeve van de opdracht die u ons geeft door middel van het plaatsen van een bestelling. Uw gegevens worden door ons niet gebruikt voor (gerichte) marketing doeleinden. Mochten wij wel gebruik willen maken van uw gegevens, anders dan wanneer dit gebeurd op uw verzoek, dan nemen wij later contact op met u om hiervoor uw toestemming te vragen. Uw gegevens worden enkel gebruikt om onze boekhouding en overige administratie te completeren, uw gegevens worden dus niet met derden gedeeld. De derden waarmee uw gegegens wel worden gedeeld, voor boekhoudig en administratie, zijn wettelijk verplicht te voldoen aan geheimhouding van uw gegevens, door middel van een overeenkomst tussen deze derden of tussen de derde en ons bedrijf.

 

 

 

Omgang met gegevens die automatisch verzameld worden

Automatisch verzamelde gegevens door de website van Bomakoffie.nl worden verwerkt met as doel van verbeteren van onze dienstverlening. Deze automatisch verzamelde gegevens, zoals webbrowser of IP-adres, vallen niet onder de categorie persoonsgegevens.

 

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Indien Bomakoffie.nl wordt verzocht om vanuit wettelijke verplichting mee te werken aan een fiscaal en/of strafrechtelijk onderzoek, dan zijn wij verplicht om uw gegevens te delen met ons overheidsorgaan.

 

Bewaartermijnen gegevens

Uw gegevens worden door ons bewaard totdat wij van u te horen krijgen dat u wenst geen klant meer bij ons te willen zijn. Wij zijn verplicht om te voldoen aan de administratieve verplichting om de facturen met (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens worden door ons bewaard zolang als de toepasselijke termijn loopt. Wanneer u geen klant meer bij ons bent kunnen onze medewerkers zich geen toegang meer verschaffen tot uw persoonsgegevens en de bijbehorende administratie ten behoeve van uw bestellingen.

 

Rechten

Bijgaand leggen wij uit welke rechten voor u gelden, gezien de Nederlandse en Europese wetgeving, die te maken hebben met uw persoonsgegevens. Wij gaan in op de gegevens van u die door ons of namens ons worden verwerkt.

Uw gegevens worden alleen verstrekt via het e-mailadres dat u daarvoor heeft opgegeven. Mocht u dit adres willen veranderen, dan kan dit uitsluitend nadat u zich heeft gelegitimeerd voor ons. Wij houden dergelijke verzoeken bij in de administratie. Middels de machineleesbare gegevensindeling ontvangt u kopieën en afschriften van gegevens.

Mocht u van mening zijn dat wij uw gegevens verkeerd gebruiken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inzagerecht

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, die betrekking hebben op uw persoon of hiertoe herleidbaar zijn. U kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen. Binnen 30 dagen ontvangt u reactie van ons of uw verzoek wordt ingewilligd of niet. Mocht uw verzoek ingewilligd worden dan ontvangt u een kopie met het overzicht van de verwerkers die uw gegevens tot nu beschikking hebben.

 

Rectificatierecht

U heeft het recht om uw gegevens aan te laten passen, die te maken hebben met uw persoon (of daartoe herleidbaar zijn) die wij (laten) verwerken. U kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen. Binnen 30 dagen ontvangt u reactie van ons of uw verzoek wordt ingewilligd of niet. Mocht uw verzoek ingewilligd worden dan ontvangt u een bevestiging van het aanpassen van uw gegevens op het door u doorgegeven e-mailadres.

 

Recht op beperking

U heeft het recht om uw gegevens te laten beperken die te maken hebben met uw persoon (of daartoe herleidbaar zijn) die wij (laten) verwerken. U kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen. Binnen 30 dagen ontvangt u reactie van ons of uw verzoek wordt ingewilligd of niet. Mocht uw verzoek ingewilligd worden dan ontvangt u een bevestiging dat uw gegevens niet worden verwerkt totdat uw de beperking opheft. U ontvangt hiervan een bericht op het door u doorgegeven e-mailadres.

 

Recht op overdraagbaarheid

Mocht u willen dat een andere partij uw gegevens (die betrekking hebben op u of daartoe herleidbaar zijn) laat verwerken, dan is dit een goed recht van u en kunt u hiervoor een verzoek bij ons indienen. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie van ons of uw verzoek wordt ingewilligd of niet. Mocht uw verzoek ingewilligd worden dan ontvangt u van ons een kopie van alle gegevens die wij van u hebben verwerkt of die een ander heeft verwerkt in opdracht van ons. De kans is groot dat wij dan geen zaken meer met u kunnen doen, omdat wij geen garantie kunnen bieden op de veilige koppeling van databestanden.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft het recht om bezwaar te maken over de verwerking van uw persoonsgegevens, door ons verwerkt of in opdracht van ons. Wij zullen vanaf dat moment, in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar, geen gegevens van of over u verwerken. Indien uw bezwaar gegrond is dan zullen wij de verwerking van uw gegevens staken en u kopieën van uw gegevens toezenden.

Ook heeft u het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Uw gegevens worden niet op deze manier verwerkt, waardoor dit ook niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit wel zo is, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Cookies

Google Analytics

Wij werken samen met het Amerikaanse bedrijf ‘Google’. De cookies die via onze website worden geplaatst zijn hiervan afkomstig, als deel van de Analytics-dienst. Deze dienst wordt door ons gebruikt om inzicht te krijgen over hoe bezoekers gebruik maken van onze website.

Mogelijk is deze verwerker verplicht om, op grond van de geldende wet- en regelgeving, inzage te verschaffen in deze gegevens.

Bomakoffie.nl verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers van onze website en deelt deze gegevens met Google. Vervolgens kan Google deze informatie interpreteren in samenhang met andere datasets en op deze manier uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt de verkregen informatie om, onder andere, gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten aan te bieden.

 

Cookies van derde partijen

Mochten softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken vancookies, dan is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

 

Wijzigingen in ons privacy beleid

Wij zijn ten allen tijde gerechtigd om ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meeste recente versie van ons privacy beleid. Mocht ons nieuwe privacy beleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan wordt u daar per e-mail van op de hoogte gesteld.

Schuiven naar boven